Growth Marketing Vietnam

Growth Marketing - Growth Your Future!

GMV là một Dự án Học liệu Mở về Growth Marketing - Growth Strategy.
Mục đích giúp các tổ chức xây dựng Chiến lược tăng trưởng, Organizational Culture, OKRs, methods of Agile / Scrum,
Product Management, Growth Hacking, Digital Marketing...

Bên cạnh đó, dự án mong muốn giúp các bạn muốn theo đuổi nghề Marketing tăng trưởng có thể học tập
và nắm được các kỹ năng kiến thức để phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng.

Hãy bắt đầu bằng các chủ đề sau: Growth Marketing Strategy Resource; Online Learning; Ebook Growth Strategy.
Cảm ơn các bạn!